Kundeoplysninger.

Oplysningskrav i henhold til Advokatsamfundets advokatetiske regler pkt. 13:

Brygge Family Partners er en del af Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius, der som indeholdt i navnet, er et partnerselskab. Ejerne er de advokater, der under deres personprofil på www.kirklarsen.dk bærer titlen partnere.

Alle Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius’ advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er sammen med eventuelle EU-advokater registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Kontaktoplysninger:

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg
E-mail: kirklarsen@kirklarsen.dk
Tlf.: 70 22 66 60
Fax: 75 45 46 36
CVR nr.: 33 64 69 25

Forsikring

Kirk Larsen & Ascanius har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring i HDI Gerling Danmark. Alle advokater er omfattet af forsikringen. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

HDI Gerling Danmark,
Indiakaj 6, 1., DK-2100 København Ø
E-mail: info@hdi-gerling.dk
Tlf.: 0045 33 36 95 95
CVR nr.: 37276251

Advokatetiske regler

Advokatsamfundet har udarbejdet en række etiske regler om bl.a. god advokatskik, tavshedspligt m.v., ligesom advokatsamfundet fører tilsyn med overholdelsen af disse regler. Det nærmere indhold af reglerne kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet/etiske regler.dk.

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius undersøger ved en sags opstart kundens muligheder for at opnå offentlig eller forsikringsdækket retshjælp, enten som følge af gældende lov eller via kundens egne forsikringer. Hvis vort honorar skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, vil kunden blive orienteret om principperne for fastsættelse af honoraret m.v.

Lovvalg og værneting

Der henvises til vore forretningsbetingelser, som kan læses her.

Lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvask

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius er omfattet af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Det betyder, at vi skal indhente og opbevare legitimationsoplysninger på vores kunder samt for selskabers vedkommende foretage identifikation af selskabets reelle ejerforhold.

Vi er endvidere forpligtet til at undersøge transaktioner, såfremt der opstår mistanke om disses tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. I sådanne tilfælde er advokatpartnerselskabet forpligtet til at underrette SØK (Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet).

Klientkonti

Alle klientmidler, der betros Kirk Larsen & Ascanius, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på en klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Kirk Larsen & Ascanius er uden skriftlig instruks fra kunden berettiget til frit at placere kundens midler på en klientkonto i et pengeinstitut efter Kirk Larsens & Ascanius’ valg.

Kirk Larsen & Ascanius har etableret samleklientkonti i en række banker og sparekasser, herunder Danske Bank, Sydbank, Nordea, Skjern Bank og Nykredit Bank.

Kirk Larsen & Ascanius rådgiver ikke om risikoen for placering af midler i de enkelte pengeinstitutter og påtager sig ingen hæftelse og intet ansvar for kundens dækning eller tab af midler indsat på Kirk Larsen & Ascanius’ klientkonti.

Midlerne er dækket af Garantiformuen http://www.gii.dk.

Kunden skal være opmærksom på, at alle midler indsat på Kirk Larsen & Ascanius’ klientkonti alene bliver dækket af Garantifonden med op til euro 100.000 i det fælde, at pengeinstituttet bliver nødlidende.

Er der tale om indestående på en klientkonto, hvor transaktionen vedrører fast ejendom, som hovedsageligt anvendes privat, dækker Garantifonden op til euro 10.000.000.

Dækningen er gældende for kundens samlede indestående i det pågældende pengeinstitut og altså ikke kun for kundens indestående på klientkontoen hos Kirk Larsen & Ascanius.

Det er kundens ansvar at sikre sig, at midlerne hos Kirk Larsen & Ascanius indsættes på en klientkonto i et pengeinstitut, som er forskellig fra det pengeinstitut kunden anvender, hvis kundens samlede indestående dermed overstiger euro 100.000. Kunden kan ved henvendelse til den klientansvarlige partner få oplyst hos hvilket pengeinstitut, den pågældendes midler er anbragt.

Kirk Larsen & Ascanius har klientkonti i en række pengeinstitutter og kunden opfordres til at kontakte Kirk Larsen & Ascanius med konkret forespørgsel om, hvor eventuelle midler placeres.